Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
E-mail: rekrutacja@wsip.com.pl

Infolinia:
(+48) 801 220 555
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
(+48) 22 36 83 801
(z telefonów komórkowych)

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836;

Formularz kontaktowy

Poniższy formularz nie jest narzędziem rekrutacji. Aby aplikować na wybrane stanowisko, należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w ofercie pracy.

Administrator danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna na tej stronie:

→ Informacja na temat przetwarzania danych dla celów rekrutacji